Algemene informatie

ZAK TORMAX GmbH

Zeller Gewerbezentrum 17
D-64732 Bad König / Zell​

Telefoon:  +49 6063 57 84 0
Fax:  +49 6063 57 84 10

E-Mail:   
Internet: www.zaktormax.com​


General Manager:  Dr. Philippe Heiniger, Patrick Kilchmann, Thomas Storck
Bevoegde rechtbank:  Amtsgericht Darmstadt HRB 89557​
BTW nr DE:  DE275002252​
Belastingnummer:  00724952649

Bankrekening: Volksbank Odenwald eG
BIC: GENODE51MIC
IBAN: DE38 5086 3513 0204 2662 93

Aansprakelijkheid:

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de beheerders van de gelinkte pagina's verantwoordelijk.

Disclaimer:

In een uitspraak van 12 mei 1998 heeft de arrondissementsrechtbank te Hamburg geoordeeld dat door het creëren van links naar websites van derden de medeverantwoordelijkheid voor de inhoud ervan kan bestaan. Volgens het arrest kan dit alleen worden voorkomen als de aanbieder van de link zich uitdrukkelijk distantieert van de inhoud van derden. Het is daarom van toepassing op alle links op onze pagina's:
ZAK TORMAX GmbH en de medewerkers en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de website www.zaktormax.com wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van derden waarnaar op deze website door middel van een link wordt verwezen. Uit voorzorg distantiëren wij ons uitdrukkelijk van de daar gepubliceerde inhoud en wijzen wij erop dat alleen de webmasters van de betreffende pagina's de mogelijkheid hebben om de vormgeving en inhoud ervan te beïnvloeden.​

Copyright:

De woord- en beeldinformatie in het kader van de website www.zaktormax.com is onderworpen aan © ZAK TORMAX GmbH. De ZAK TORMAX GmbH staat de publicatie in uittreksels van de betreffende woord- en beeldinformatie voor niet-commerciële doeleinden toe na voorafgaande schriftelijke toestemming en de identificatie van de desbetreffende eigendoms- en aansprakelijkheidsverklaringen.

AVV's

Algemene verkoopvoorwaarden van ZAK TORMAX GmbH

 

§ 1 Algemeen – Toepassingsgebied

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige zakenrelaties.

2. Consumenten in de zin van deze algemene voorwaarden zijn natuurlijke personen, met wie zakelijke relaties worden aangegaan zonder dat deze te wijten zijn aan een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Ondernemers in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke of rechtspersonen of personenvennootschappen met rechtsbevoegdheid waarmee een zakelijke relatie wordt aangegaan en die handelen in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Klanten in de zin van deze voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

3. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden maken nooit deel uit van het contract, zelfs niet indien bekend, tenzij de geldigheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

§ 2 Het sluiten van een contract

1. Bij het bestellen van een product verbindt de klant zich ertoe het product te kopen, de order is bindend.

2. Wij hebben het recht het contractuele aanbod in de bestelling binnen twee weken na ontvangst te accepteren. De aanvaarding kan zowel schriftelijk worden aangegeven of door levering van de goederen aan de klant.

3. Indien de consument de goederen elektronisch bestelt, bevestigen wij onmiddellijk de ontvangst van de bestelling. De ontvangstbevestiging vormt geen bindende aanvaarding van de bestelling. De ontvangstbevestiging kan bij de orderbevestiging worden gevoegd.

4. Wanneer de consument de goederen elektronisch bestelt, wordt de overeenkomst door ons opgeslagen en op verzoek samen met deze algemene verkoopvoorwaarden per e-mail naar de klant verstuurd.

 

§ 3 Eigendomsvoorbehoud

1. Bij consumentenovereenkomsten behouden wij ons het recht van eigendom van de goederen tot de volledige betaling van de koopprijs. Bij overeenkomsten met ondernemingen behouden wij het recht van eigendom van de goederen, totdat alle vorderingen uit hoofde van een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan.

2. De klant is verplicht de goederen met zorg te behandelen. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, dient de klant deze regelmatig op eigen kosten uit te voeren.

3. De klant is verplicht de goederen met zorg te behandelen. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, dient de klant deze regelmatig op eigen kosten uit te voeren.

4. Wij hebben het recht om ons terug te trekken uit de overeenkomst en de teruggave van de goederen te eisen in het geval dat de klant zich in strijd met de overeenkomst gedraagt, in het bijzonder in geval van betalingsachterstand. Indien zich belangrijke wijzigingen voordoen in de situatie van de klant, zoals insolventie, het afgeven van een beëdigde verklaring, klaarblijkelijke insolvabiliteit, hebben wij het recht om ons terug te trekken uit het contract of een garantie of vooruitbetaling te eisen.

5. De ondernemer is gerechtigd de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
Hij draagt nu al alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag dat hem uit de doorverkoop tegen een derde partij toekomt, aan ons over. Wij aanvaarden de overdracht. Na de overdracht is de ondernemer bevoegd de vordering te innen. Wij behouden ons het recht voor om de vordering zelf te innen zodra de ondernemer zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt en in verzuim is met de betaling.

 

§ 4 Betalingsvoorwaarden, in gebreke blijven van de klant

1. De aankoopprijs is inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

2. De klant verbindt zich ertoe de aankoopprijs binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen te betalen. Na het verstrijken van dit termijn is de klant in gebreke van betaling.

Indien de betaling per wisselbrief met onze toestemming wordt uitgevoerd zijn de kortingskosten (rente, commissie, zegel, verzendkosten, enz.) voor rekening van de klant.

Tijdens de uitvoering moet de consument over de schuld rente betalen tegen een tarief van 5 procent boven de basisrentevoet.

Gedurende de periode dat de onderneming in gebreke blijft, betaalt zij rente over de schuld tegen een tarief dat 8 procent boven de basisrentevoet ligt. Wij behouden ons het recht voor om een hogere schade als gevolg van wanprestatie te bewijzen en te vorderen van de ondernemer.

3. De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen door ons rechtsgeldig zijn vastgesteld of erkend. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

 

§ 5 Risico-overdracht, verzending, gedeeltelijke levering

1. Indien de koper ondernemer is, gaat het risico van onopzettelijk verlies en toevallige beschadiging van de goederen over op de koper bij de levering of, in geval van verkoop ter bestemming, bij de levering van de goederen aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de zending uit te voeren.

2. Wij hebben het recht om in redelijke mate deelleveringen te verrichten. Industriestandaard overmatige of korte leveringen zijn toegestaan.

3. Bij overeenkomsten met doorlopende levering moeten wij voor ongeveer gelijke deelhoeveelheden afroeporders ontvangen, anders hebben wij het recht om naar eigen goeddunken afspraken te maken.

 

§ 6 Garantie, klachten omwille van gebreken

1. Indien de koper ondernemer is, geven wij in eerste instantie en naar onze voorkeur garantie op gebreken aan de goederen door reparatie of vervangende levering.

2. Indien de aanvullende prestatie is mislukt, kan de klant naar eigen goeddunken een verlaging van de vergoeding (korting) of beëindiging van de overeenkomst (ontbinding) eisen. In geval van een geringe contractbreuk, in het bijzonder bij geringe gebreken, heeft de klant echter niet het recht om het contract eenzijdig te beëindigen.

3. Ondernemers moeten ons binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte brengen van duidelijke gebreken, zoniet vervalt de aanspraak op garantie. Tijdige verzending is voldoende om de deadline te halen. De volledige bewijslast voor alle claimvoorwaarden, in het bijzonder voor het gebrek zelf, voor het tijdstip van ontdekking van het gebrek of de tijdige melding van het gebrek, ligt bij de ondernemer.

4. Indien de klant ervoor kiest om een schadevergoeding te eisen wegens een juridisch of materieel gebrek na een mislukte prestatie, blijven de goederen bij de klant, indien dit redelijk is. De vergoeding is beperkt tot het verschil tussen de aankoopprijs en de waarde van het defecte artikel.

5. Voor ondernemers is de garantietermijn twee jaar vanaf de levering van de goederen. Voor tweedehands goederen is de verjaringstermijn één jaar vanaf de levering van de goederen. Dit geldt niet als de klant ons niet tijdig op de hoogte heeft gebracht van het gebrek.

6. De klant krijgt van ons geen garantie in de juridische zin van het woord.
 

 

§ 7 Beperking van aansprakelijkheid

1. In geval van lichte nalatigheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot een voorzienbare contractuele schadevergoeding en dit afhankelijk van de aard van de goederen bepaald in het contract. Dit geldt ook voor lichte nalatigheid door onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.
Wij zijn niet aansprakelijk tegenover ondernemers voor licht nalatige inbreuken op onbeduidende contractuele verplichtingen.

2. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor vorderingen van de klant die voortvloeien uit de productaansprakelijkheid. Bovendien gelden de beperkingen van de aansprakelijkheid niet in geval van lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid of in geval van overlijden van de klant onder onze verantwoordelijkheid.

3. Schadeclaims van de klant wegens een gebrek verjaren na één jaar na levering van de goederen.

 

§ 8 Auteursrechten, andere industriële-eigendomsrechten, monsters, tekeningen

De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich om ervoor te zorgen dat de rechten van derden niet worden geschonden door het gebruik van door hem voorgelegde of volgens zijn specificaties geproduceerde monsters, tekeningen, enz. en vrijwaart ons van elke aansprakelijkheid. Schetsen, monsters e.d. die door of namens de klant worden geproduceerd, blijven onze eigendom, ook al worden de productiekosten geheel of gedeeltelijk aan de klant gefactureerd. Bewaarplicht voor drukwerk van derden en andere klantspecifieke artikelen geldt slechts voor 24 maanden na de laatste levering van deze artikelen.

 

§ 9 Slotbepalingen

1. Alleen het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

2. Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, geldt onze maatschappelijke zetel ter bepaling van de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Hetzelfde geldt als de klant geen algemene rechtbank in Duitsland heeft of als zijn woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingediend.

3. Indien afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst met de klant, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling waarvan het economische resultaat dat van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Gegevensbescherming

Privacyverklaring

De verantwoordelijke autoriteit in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (GDPR), is:

Thomas Storck

Rechten van de betrokkenen

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens en de verwerking ervan,

 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens,

 • Verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens,

 • Beperking van de gegevensverwerking als wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,

 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons

 • Overdraagbaarheid van de gegevens als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van de gegevens of als u een contract met ons hebt gesloten.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken voor de toekomst.

U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit hangt af van de federale staat waar u woont, van uw werkgever of de vermeende overtreding. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-openbare sector) met adressen vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/
Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
.

Doelstellingen van de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke en door derden

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de in deze gegevensbeschermingsverklaring aangegeven doeleinden. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de aangegeven doeleinden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • U hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft,

 • De verwerking noodzakelijk is om een contract met u te kunnen afsluiten,

 • De verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen,

de verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger legitiem belang heeft bij het niet openbaar maken van uw gegevens.

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt met vragen per e-mail of via het contactformulier, geef ons dan uw vrijwillige toestemming om contact op te nemen. Hiervoor is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres op te geven. Dit wordt gebruikt om het verzoek toe te wijzen en vervolgens te beantwoorden. Het invoeren van verdere gegevens is facultatief. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Persoonlijke gegevens worden automatisch verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt.

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Wanneer Google Maps wordt gebruikt, dan verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens met betrekking tot het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door Google verwijzen wij u naar de Google Privacy Notice. Daar kunt u ook de instellingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens in het datacentrum wijzigen.

Gedetailleerde instructies voor het beheer van uw eigen gegevens met betrekking tot Google-producten  vindt u hier.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd overeenkomt met de geldende wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijv. bij de introductie van nieuwe diensten. Uw hernieuwd bezoek is dan onderworpen aan de nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem direct contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:

De gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld met de  gegevensbeschermingsverklaring generator van activeMind AG.

0%

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website